Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)
Abbott logo

Privacy policy

Privacy Policy - Privacy Statement voor on-line gebruik
Abbott B.V., Wegalaan 9-27, 2132JD, Postbus 727, 2130 AS Hoofddorp, e-mail: info.nl@abbott.com,  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het toesturen van informatie op verzoek, de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(-en), het onderhouden van contacten met u, het verrichten van marktonderzoek, het opstellen van profielen van onze klanten en om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. Uw persoonsgegevens zijn ook beschikbaar voor of worden gebruikt voor rekening van onze groepsmaatschappijen, ten behoeve van de klantenadministratie, after sale service, terugroep acties, direct marketing activiteiten voor (nieuwe) producten/diensten van deze bedrijven en relatiebeheer. Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan of gebruik voor rekening van derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres aan info.nl@abbott.com.

AVG

Voor personen die gevestigd zijn in de EER: De EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation ("GDPR" - "AVG") zorgt voor de aanpassing en bijwerking van de rechten die u hebt in verband met uw persoonsgegevens en hetgeen bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken daarmee mogen en moeten doen. De verordening verplicht ons tevens tot het aan u verstrekken van de volgende informatie in aanvulling op de informatie die u al hebt ontvangen: Deze aanvullende kennisgeving annuleert en vervangt alle niet-compatibele informatie die we eerder aan u hebben verstrekt.

Overige rechten
De AVG introduceert nieuwe en uitgebreidere rechten in verband met uw persoonsgegevens naast de rechten die al aan u zijn meegedeeld. Deze zijn:

 • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft te corrigeren of verwijderen;
 • Het recht om u op elk moment af te melden voor de ontvangst marketing materiaal van ons; Dit recht wordt vermeld aan het einde van elke e-mail die u van ons ontvangt.
 • Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott over u in het bezit heeft;
 • Het recht om in bepaalde gevallen vanwege gerechtvaardigde redenen bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan automatische beslissingen die bedoeld zijn om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren in verband met u, zoals analyses op basis van gedrag. Zie het hoofdstuk over cookies van de privacyverklaring voor meer informatie over het uitoefenen van dit recht als wordt aangegeven dat er cookies worden gebruikt;
 • In geval u uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt met uw toestemming of als onderdeel van een contract, het recht van overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan u, of indien dit technisch voor ons mogelijk is, aan een ander bedrijf;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming of op ontvangst van vergoeding voor schade die u lijdt, en;
 • Het recht om uw instemming met verwerking van uw persoonsgegevens door Abbott in te trekken zonder dat dit nadelige gevolgen heeft.

Overige informatie die u nodig hebt

 • Internationale overdracht - het kan voorkomen dat we uw persoonsgegevens over moeten dragen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") naar derde landen die niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als het niveau dat door de EU wordt vereist. Om uw persoonsgegeven te beschermen zullen we een dergelijke overdracht alleen uitvoeren op basis van (i) een besluit van de Europese Commissie dat de overdracht toestaat, of (ii) op grond van EU goedgekeurde modelcontractbepalingen. Wij wijzen u erop dat Abbott een gegevensoverdracht overeenkomst heeft afgesloten op basis van de EU modelcontractbepalingen voor de overdracht van uw persoonsgegevens van de EER naar derde landen, inclusief de Verenigde Staten. Om toegang te krijgen tot of een kopie te ontvangen van de EU modelcontractbepalingen die we gebruiken voor het exporteren van uw persoonsgegevens vanuit de EER, kunt u contact opnemen met onze EU DPO (gegevens hieronder).
 • Opslag -Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is voor het leveren en beschikbaar stellen aan u van de apps, services of producten waar u om hebt verzocht, of conform wettelijke vereisten, inclusief in verband met een contract of de veiligheid van een product of medische apparatuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke klantendienst of de EU-DPO via de onderstaande gegevens.
 • Waarom hebben we uw gegevens nodig - Het verstrekken van persoonsgegeven aan Abbott is verplicht om te voldoen aan de voorwaarden van een contract dat u met Abbott hebt afgesloten, om u een product of dienst waar u om hebt verzocht te leveren of om te voldoen aan plaatselijke EU-wetgeving, zoals wetgeving in verband met de veiligheid van een product of medische apparatuur . Het niet verstrekken van dergelijke persoonsgegevens betekent dat Abbott u het product of de dienst waar u om hebt verzocht, niet kan leveren.
 • Data Protection Officer: als u vragen hebt in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze EU DPO via http://www.eu-dpo.abbott.com/

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Abbott.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Abbott in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Abbott en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Abbott.

Ongevraagd ingestuurde ideeën
In geval u ongevraagd ideeën en / of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op de website plaatst of deze toestuurt aan Abbott via e-mail of anderszins, zal Abbott gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en / of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Abbott zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Abbott terzake van alle schade en kosten die Abbott lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en / of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Abbott verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ( zoals naam , contactgegevens en andere informatie die kenbaar zijn gemaakt aan ons ) over haar directe klanten ( alle directe commerciële activiteiten, dit bevat niet de verkopen van Abbott producten via derden ) , leveranciers , zakenpartners en hun personeel welke nodig zijn om zaken te doen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving . Wij kunnen deze informatie met dienstverleners , geassocieerde ondernemingen en andere relevante partijen delen. Deze persoonlijke gegevens kunnen via ons boekhoudsysteem voor betalingen en gerelateerde boekhoudkundige doeleinden, via ons productlevering systeem en via ons klachtenregistratiesysteem worden doorgegeven naar de Verenigde Staten , waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet dezelfde mate van bescherming bied als de lokale wet, hoewel Abbott passende maatregelen neemt om de betrokken informatie te beschermen. Indien persoonlijke informatie inzichtelijk, verbeterd of verwijderd moet worden, kan contact met ons opgenomen worden via info.nl@abbott.com.

OneMed bereikt overeenkomst met diverse zorgverzekeraars over levering FreeStyle Libre. Meer lezen
Mediq en Abbott sluiten overeenkomst over levering FreeStyle Libre. Meer lezen