Voor meer informatie bel de klantenservice van Abbott Diabetes Care: 0800 - 022 8828 (gratis)
Abbott logo

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Abbott B.V. ("Abbott") zoals gedeponeerd op 27 augustus 2010 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 92/2010.

Definities

1. Abbott: Abbott B.V., ten tijde van deponering van deze voorwaarden gevestigd in Hoofddorp aan de Wegalaan 9;
Koper: de partij waarmee Abbott een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie Abbott Producten aanbiedt;
Producten: de zaken die door Abbott worden aangeboden of geleverd;
Order: iedere door Koper aan Abbott gegeven opdracht tot het leveren van Producten;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Abbott en Koper tot koop en levering van Producten.

Toepasselijkheid

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alle door Abbott gedane aanbiedingen ter zake van Producten en alle Orders en de aanvaarding daarvan door Abbott. Door het plaatsen van een Order, respectievelijk het aanvaarden van een offerte van Abbott, wordt Koper geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard, met terzijdestelling van eventueel zijnerzijds gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien Abbott deze schriftelijk heeft aanvaard.

3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging door Abbott van een geplaatste Order of een schriftelijke bevestiging door Koper van een door Abbott uitgebrachte offerte. Abbott is gerechtigd om Orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van Producten te verbinden.

Prijs en levering

4. Alle door Abbott uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is vermeld. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst bepaalde Producten niet langer door Abbott leverbaar zijn, dan zal Abbott Koper daarvan vooraf in kennis stellen met inachtneming van een redelijke termijn. Abbott zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van het niet langer leverbaar zijn van bepaalde Producten.

5. Abbott behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor prijzen van Producten te wijzigen. Indien in de orderbevestiging niet anders is vermeld, geschiedt de verkoop tegen de op de datum van de levering geldende prijzen zoals door Abbott vastgesteld. In geen geval wordt Koper gecrediteerd voor het prijsverschil indien nadien een prijsverlaging plaatsvindt.

6. Plaats van levering is het betreffende nader door Abbott aan te geven magazijn waar Producten zijn opgeslagen op het tijdstip van levering. Het tijdstip van levering is het moment waarop Producten het door Abbott aangegeven magazijn verlaten voor verzending naar Koper dan wel daar gereed zijn voor verzending en ter beschikking van Koper worden gesteld. Tenzij anders overeengekomen vindt transport plaats voor rekening en risico van Koper.

Evenwel zal Abbott, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zorgdragen voor de verzekering van Producten tijdens het transport naar Koper, tot het moment waarop Producten door Koper in ontvangst worden genomen, dan wel door of namens Abbott ter beschikking van Koper worden gesteld. De hierboven genoemde verzekering dient met nadruk uitsluitend als - al of niet volledige - tegemoetkoming in de in voorkomende gevallen door Koper geleden directe transportschade aan Producten of als - al of niet volledige - tegemoetkoming in de in voorkomende gevallen door Koper geleden directe schade door verlies van Producten tijdens transport naar Koper.

Voor levering van Producten met een netto factuurwaarde lager dan EUR 150,-- exclusief BTW wordt een additionele toeslag berekend voor behandelingskosten ten bedrage van EUR 15,-- exclusief BTW. Leveringen buiten Nederland geschieden tegen nader in de Overeenkomst overeengekomen tarieven en conform nader overeengekomen vervoerscondities. In geval van spoedbestellingen op verzoek van Koper worden de kosten van levering afzonderlijk in rekening gebracht. Het risico voor Producten gaat in alle gevallen over op Koper op het moment van levering zoals hiervoor gedefinieerd.

7. Abbott zal zich inspannen binnen de overeengekomen termijn te leveren. Opgegeven leveringstijden zijn evenwel nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Koper Abbott schriftelijk in gebreke te stellen alvorens verzuim intreedt.

8. Abbott behoudt zich het recht voor Order(s) in gedeelten te leveren en daarvoor afzonderlijk te factureren. Koper is verplicht om op de deellevering betrekking hebbende facturen te voldoen op de wijze als bepaald in artikel 10.

9. Koper is gehouden Producten in ontvangst te nemen zodra deze door Abbott ter beschikking zijn gesteld. Indien, om welke reden dan ook, Koper niet in staat is Producten in ontvangst te nemen, dan is Koper verplicht de daaruit voortvloeiende (opslag)kosten te vergoeden.

Betaling

10. Tenzij anders op de factuur vermeld, dient betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Abbott aangewezen bankrekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige niet op de factuur vermelde korting. Verrekening door Koper met enige vordering op Abbott is uitgesloten. De dag van creditering van de bankrekening van Abbott geldt als datum van betaling.

11. Ingeval van niet tijdige betaling is Koper – zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist - vanaf de vervaldag rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van 1.5% per maand.

12. Naast het verschuldigde bedrag, vermeerderd met rente overeenkomstig, dient Koper aan Abbott alle kosten en schade te vergoeden die door Abbott zijn gemaakt of geleden als gevolg van niet of niet tijdige betaling door Koper, waaronder zowel de kosten voor door Abbott genomen gerechtelijke als buitengerechtelijke maatregelen. De kosten voor buitengerechtelijke maatregelen bedragen minimaal 15% van het uitstaande bedrag, met een minimum van € 70 en zijn opeisbaar zodra Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien Abbott zulks verlangt, is Koper verplicht zekerheid te (doen) stellen voor de betaling van de door Abbott te verzenden facturen.

Eigendomsvoorbehoud

13. De eigendom van de door Abbott geleverde Producten gaat pas op Koper over wanneer Koper al hetgeen hij terzake van de levering in kwestie, al dan niet opeisbaar, aan Abbott verschuldigd is, heeft voldaan. Het is Koper verboden enige van Abbott betrokken Producten, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper, door te verkopen zonder voorafgaande betaling aan Abbott van alle ter zake openstaande facturen. Koper is verplicht, zo lang één of meer facturen openstaan, op eerste verzoek van Abbott zekerheid in de door Abbott gewenste vorm voor de betaling daarvan te stellen, bij gebreke waarvan al hetgeen Koper Abbott verschuldigd is, onmiddellijk en geheel opeisbaar wordt.

14. Indien Koper met enige betalingsverplichting in gebreke is, is Abbott gerechtigd te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst Producten terug te nemen of anderszins over Producten te beschikken. Abbott is, teneinde over de geleverde Producten te beschikken, te allen tijde gerechtigd de ruimte waarin de geleverde Producten zich bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden, te betreden.
Zolang de eigendom van Producten niet op Koper is overgegaan, mag Koper Producten niet verpanden of enig ander recht daarop aan een derde verlenen.

Opschorting en ontbinding

15. Indien Koper in verzuim is en/of Abbott goede gronden te vrezen heeft dat Koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen (ondermeer in geval van (aanvrage van) faillissement of surséance van betaling van Koper, beslaglegging op (een gedeelte van) het vermogen van Koper, verkoop of liquidatie van de onderneming van Koper) dan zal Abbott, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn en onverminderd alle aan Abbott verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:

- vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
- de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
- overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere Overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
- haar verplichtingen uit alle andere Overeenkomsten met Koper op te schorten; en/of
- de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.

In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst zal de schade geleden door Abbott als gevolg van de opschorting of ontbinding, gederfde winst daaronder begrepen, onmiddellijk opeisbaar zijn en door Koper worden vergoed.

Overmacht

16. Indien Abbott door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst of een deel daarvan uit te voeren, is zij gerechtigd, te harer keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige vergoeding van schade te zijn gehouden. Onder “overmacht" wordt hierin verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Abbott kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan werkstakingen, bedrijfsbezetting, sabotage, overheidsrestricties en -maatregelen, ongevallen, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, vertraagde aflevering door leveranciers en contractpartners van Abbott.

Retournering

17. Koper mag geen Producten retourneren zonder de voorafgaande toestemming van Abbott. Indien Abbott een retourzending accepteert, geschiedt (gedeeltelijke) creditering daarvoor in ieder geval onder de volgende voorwaarden:

- Bepaling van het bedrag waarvoor Koper zal worden gecrediteerd, geschiedt eerst na onderzoek door Abbott.
- Koper dient aan te tonen dat Producten daadwerkelijk door Abbott zijn geleverd.
- De verpakkingen mogen niet zijn aangebroken, behalve indien Koper kan aantonen dat hij eerst bij het openen van de verpakking een afwijking van de inhoud heeft geconstateerd.
- De verpakking noch inhoud mag beschadigd of beïnvloed zijn door inwerkingen van buitenaf, verkeerde opslag of slechte behandeling, tenzij Koper bewijst dat zulks voorviel voor verzending van Producten door Abbott naar Koper.
- Producten mogen niet langer dan negen (9) maanden geleden naar Koper zijn verzonden, met dien verstande dat voor nieuwe Producten, waarvan Koper een voorraad heeft ingeslagen in verband met de introductie daarvan in Nederland, een termijn van vijftien (15) maanden na aflevering geldt.
- Retourzending dient steeds franco te geschieden; zendingen onder rembours worden geweigerd.
- Niet voor creditering in aanmerking komende retourzendingen worden vernietigd indien Koper niet binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving daarvan zijdens Abbott andere instructies heeft gegeven.

Garantie en aansprakelijkheid

18. Abbott staat er voor in dat Producten op het moment van levering aan Koper voldoen aan de eigenschappen zoals genoemd in de aan Koper bij het aangaan van de Overeenkomst ter beschikking gestelde technische specificaties. Koper is verplicht om bij ontvangst Producten te onderzoeken teneinde vast te stellen dat zij onbeschadigd zijn en voldoen aan de bijbehorende specificaties. Indien Producten bij aflevering niet aan de technische specificaties voldoen en/of beschadigd zijn, dan dient Koper Abbott daarvan binnen acht (8) dagen na levering, althans binnen acht (8) dagen nadat constatering daarvan redelijkerwijs mogelijk was, doch nimmer later dan drie (3) maanden na factuurdatum, schriftelijk in kennis te stellen, met een gedetailleerde uiteenzetting van de gebreken.

19. Indien Koper Abbott niet tijdig en schriftelijk in kennis heeft gesteld, vervalt iedere aanspraak jegens Abbott terzake van niet-deugdelijke levering. In geval van een tijdige kennisgeving zal Abbott, na vaststelling van de gemelde beschadiging en/of het niet voldoen aan de bijbehorende specificaties, het betreffende Product kosteloos vervangen of het desbetreffende factuurbedrag vergoeden, een en ander naar keuze van Abbott. Afwijkingen van de Order binnen de aanvaardbare tolerantie geven Koper geen recht op vervanging van de geleverde Producten en/of restitutie van de prijs.

20. Abbott geeft ten aanzien van Producten uitsluitend de garantie zoals vastgelegd in de Overeenkomst en uitsluitend voorzover Producten worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn bestemd en met inachtneming van de toepasselijke gebruiksvoorschriften. Koper zal ten aanzien van Producten aan zijn afnemers nimmer een verdergaande garantie geven. Koper vrijwaart Abbott tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door Koper gegeven garantie en/of door Koper aan derden verschafte informatie omtrent Producten die afwijkt van eventuele door Abbott gegeven garantie en/of door Abbott verschafte informatie ter zake van Producten.

21. Enige aansprakelijkheid van Abbott jegens Koper zal te allen tijde beperkt zijn tot de vergoeding van de factuurwaarde van het betreffende Product. Iedere verdere aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade en bedrijfsschade, die aan haar danwel aan haar werknemers of vertegenwoordigers kan worden toegerekend, is hierbij nadrukkelijk uitgesloten, behoudens voorzover de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Abbott, en behoudens voorzover Abbott aansprakelijk is krachtens de artikelen 6:185 tot en met 6:193 van het Burgerlijk Wetboek.

Intellectuele eigendomsrechten

22. Koper zal geen inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op Producten. Koper vrijwaart Abbott ten aanzien van aanspraken van derden ter zake.

Overige bepalingen

23. Koper mag de Overeenkomst of de rechten en verplichtingen daaruit niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbott aan derden overdragen. Abbott is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met Koper over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Koper geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.

24. Indien afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, dan zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

25. Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen, terzake van deze algemene voorwaarden of onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

OneMed bereikt overeenkomst met diverse zorgverzekeraars over levering FreeStyle Libre. Meer lezen
Mediq en Abbott sluiten overeenkomst over levering FreeStyle Libre. Meer lezen